Webové stránky slouží k prezentaci informací, produktů nebo služeb, které jsou poskytovány společností nebo jednotlivcem na internetu. Tyto stránky poskytují uživatelům rychlý a snadný přístup k informacím, které hledají, a umožňují jim provádět různé činnosti, jako je prohlížení produktů, objednávání nebo komunikace s poskytovatelem.

Webové stránky se také často používají k podpoře marketingu a prodeje, a jsou důležitým nástrojem pro budování značky a zvyšování povědomí o společnosti. Tyto stránky také slouží k poskytování podpory a pomoci pro klienty a umožňují jim snadný přístup ke všem potřebným informací.

grafický návrh, programování webu (wp)
grafický návrh, programování webu (html)
grafický návrh
grafický návrh, programování webu (wp)